Đụ máy bay
Cô vợ hư hỏng (Update phần 65) - Leysek
Thằng nhà nghèo (Update phần 55)
Cô giáo Mai (Update phần 309)
Vô hình thần công (Update phần 203) - Tiểu Long